Τα προϊόντα μας

Τυροκομικές Επιχειρήσεις
Δ. Σαντζηλιώτης ΑΒΕΕ
Τυροκομικά και Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Λουτρόπολη Θερμής, Λέσβος
Τηλ. 22510 71164
Φαξ. 22510 71007
Κιν. 6936204534
info[at]santziliotis.gr

Πιστοποιήσεις

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται με αυτή την ένδειξη. Ως «Ονομασία Προέλευσης» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Πιστοποίηση AGROCERT
Τα προϊόντα της εταιρείας μας έχουν την πιστοποίηση AGROCERT, του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Προϊόντων Π.Ο.Π. (ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.) και ανήκει στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π. (ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.)

HACCP
Τα τελευταία χρόνια μία σειρά παραγόντων όπως η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου τροφίμων, η ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση, έχουν οδηγήσει σε αύξηση της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την εμφάνιση κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων. Έχοντας υπ΄όψη τους τα παραπάνω, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων